Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Αιτήσεις ΚΕΑ με πιθανές παρατυπίες


Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν σε αιτήσεις δυο βασικές κατηγορίες παρατυπιών σε σχέση με τα  οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 (ΦΕΚ 128 Β’).

Η πρώτη κατηγορία, αφορά σε άτομα που έχουν δηλωθεί σε δυο διαφορετικές αιτήσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ίδιο πρόσωπο διαβιεί σε δυο διαφορετικά νοικοκυριά ταυτόχρονα.

Η δεύτερη κατηγορία, αφορά σε άτομα που ενώ μένουν μαζί, έκαναν αίτηση ως ξεχωριστά νοικοκυριά και όχι ως ένα, όπως σαφώς ορίζεται.Οι αιτήσεις και των δύο κατηγοριών έχουν μπει σε αναστολή και η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ δεν θα καταβληθεί μέχρι να διορθωθούν οι παρατυπίες ή να τεκμηριωθεί ότι ισχύουν αυτά που δηλώθηκαν στην αίτηση. Από την πλατφόρμα του ΚΕΑ, οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν αν η αίτηση τους έχει μπει σε αναστολή. Η κατάσταση της αίτησης δεν θα είναι «Εγκεκριμένη» αλλά «Ανενεργή» και στο κάτω μέρος της αίτησης θα εμφανίζεται επεξηγηματικό κείμενο με την παρατυπία που διαπιστώθηκε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.


Και για δύο κατηγορίες, πρέπει να τεκμηριωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η πραγματική κατάσταση διαμονής των νοικοκυριών. Εν συνεχεία, οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση (δηλαδή «Εγκεκριμένες»). Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις θα ανακληθούν.

Σημειώνεται ότι για την πρώτη κατηγορία (που το ίδιο άτομο έχει δηλωθεί σε δύο διαφορετικές αιτήσεις), η ανάκληση της παράτυπης αίτησης μπορεί να γίνει και κατόπιν αιτήματος του προσώπου που τεκμηριώνει την πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού του. 


Από την ομάδα υποστήριξης του ΚΕΑ