Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Πως αποτυπώνουμε τους 3 πρώτους μισθούς ατόμου ενταγμένου στο ΚΕΑ

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ:
«Σε περίπτωση που μέλος του νοικοκυριού βρει εργασία (περιστασιακή, προσωρινή ή μόνιμη), στον υπολογισμό του εισοδήματος για την ένταξη στον πρόγραμμα δεν συνυπολογίζεται κατά τον πρώτο μήνα της εργασίας το 100% και κατά τους δύο επόμενους το 40%, του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος από την ανωτέρω εργασία. Εάν το μέλος του νοικοκυριού εξακολουθεί να εργάζεται για διάστημα άνω των τριών μηνών, το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση διακόπτεται από την έναρξη του τέταρτου μήνα εργασίας, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα. Εάν τα κριτήρια εξακολουθούν να πληρούνται, το νοικοκυριό λαμβάνει το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί. Η ανωτέρω εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος για ένταξη στο πρόγραμμα δύναται να εφαρμοστεί μια και μόνη φορά κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρώτης φάσης του Κ.Ε.Α.»Για να καλυφθεί η παραπάνω ανάγκη, προστέθηκαν στην φόρμα της αίτησης 3 πεδία για τους 3 πρώτους μισθούς. Τα πεδία αυτά βρίσκονται μετά την περιοχή που επιγράφεται «Οικονομικά Στοιχεία- Εισοδήματα τελευταίων 6 μηνών: ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ – ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ» στην περιοχή που επιγράφεται ως «Οικονομικά Στοιχεία -Μισθοί τελευταίων 3 μηνών (στην περίπτωση πρόσληψης εν μέσω ΚΕΑ)», όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα.Συνεπώς κάθε μήνα, ο αιτών οφείλει να δηλώνει την αύξηση στο εισόδημα από μισθούς και αναλυτικά τα ποσά των 3 πρώτων μισθών του στα αντίστοιχα πεδία. Στην ακόλουθη εικόνα, φαίνεται  το προηγούμενο παράδειγμα μετά από 3 μήνες (θεωρώντας ότι το ύψος του μισθού είναι 300€). Οπότε μετά από 3 μήνες το ποσό των μισθών θα είναι 900€  και στα πεδία των 3 μισθών θα είναι συμπληρωμένο το ποσό 300€ (σε καθένα από τα πεδία).


Σε αυτή την περίπτωση, και θεωρώντας ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό που δεν έχει άλλα εισοδήματα, το υπολογιζόμενο μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης είναι 152 €.


Το ποσό των 152€ προέκυψε ως εξής:
Εξαμηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία = 
(900€ - (300 + 300*0,4% +300*0,4%))*0,8% = (900-(300+120+120))*0,8= (900-540)*0,8= 360*0,8= 288 €
Μηνιαίο εισόδημα: 288/6 =48 €
Μηνιαίο Ποσό Εισοδηματικής ενίσχυσης: 200-48= 152€

Σημεία προσοχής 

Σωστή καταγραφή δεδομένων 

Προσέξτε ότι το πεδίο των μισθών πρέπει να έχει το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί μέσα στην περίοδο αναφοράς. Μην προσπαθήσετε να κάνετε πράξεις! Απλά καταγράψτε το ποσό των μισθών στο πεδίο [Μισθοί] και τα ποσά του 1ου, 2ου και 3ου μισθού στα αντίστοιχα πεδία.


Στο παράδειγμα της προηγούμενης εικόνας το ποσό [Μισθοί] έχει συμπληρωθεί λάθος (θα έπρεπε να λέει 900€ και όχι 800€ αφού είναι συμπληρωμένα τα τρία πεδία των μισθών με 300€ το καθένα).

Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή θα δώσει λάθος με την μορφή επισήμανσης:


Γενικά δεν έχει νόημα να είναι συμπληρωμένο το πεδίο του 2ου ή 3ου μισθού χωρίς να έχει συμπληρωθεί του 1ου, εκτός και έχει παρέλθει ο χρόνος (δηλαδή μετά από αλλεπάλληλες τροποποιητικές), οπότε και ο μήνας που εισπράχθηκε ο πρώτος μισθός είναι εκτός του τελευταίου εξαμήνου που είναι το εξάμηνο αναφοράς. 


Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στην παραπάνω εικόνα όπου ο μήνας είσπραξης του 1ου και 2ου μισθού είναι εκτός του εξαμήνου που ελέγχουμε.

 

Σε αυτή την περίπτωση το μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 176€ όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα (αναφερόμαστε πάντα στο ίδιο παράδειγμα του μονοπρόσωπου νοικοκυριού χωρίς άλλα εισοδήματα).

Πότε είναι διαθέσιμα τα πεδία των 3ων πρώτων μισθών

Τα πεδία των 3 πρώτων μισθών είναι διαθέσιμα μόνο σε αιτήσεις τροποποίησης. Οπότε σε νέα αίτηση δεν θα τα βρείτε.