Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Διευκρινήσεις για την πρώτη πληρωμή του ΚΕΑ

Σχετικά με τον αριθμό των δόσεων

Ο/Η δικαιούχος μπορεί εισάγοντας τα στοιχεία του/της στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
-να επιλέξει την [Προβολή]  των στοιχείων της αίτησης του/της,
-και στο κάτω μέρος της σελίδα να δει το ιστορικό της αίτησης του (όπως φαίνεται παρακάτω)Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η δημιουργία Νέας Αίτησης έγινε στις 19/07, αλλά η αίτηση υποβλήθηκε οριστικά και Εγκρίθηκε την 01/08. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα πληρωθεί μια δόση και μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Σχετικά με το ποσό που πιστώθηκε

Σημειώνουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ του μηνιαίου εγγυημένου ποσού του νοικοκυριού (του ποσού δηλαδή που αντιστοιχεί σε κάθε νοικοκυριό ανάλογα με τη σύνθεση του, όταν δεν έχει καθόλου εισοδήματα) και του μηνιαίου ποσού εισοδηματικής ενίσχυσης, του ποσού δηλαδή που πιστώθηκε στο λογαριασμό.

Αν ο δικαιούχος αντί για προβολή επιλέξει Εκτύπωση της αίτησης (ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι Εκτύπωση Έγκρισης), στο κάτω μέρος της φόρμας που θα εμφανιστεί στην οθόνη του αναγράφονται τα υπολογιζόμενα επιδοματικά στοιχεία (όπως ακριβώς παρουσιάζονται ακολούθως). Το ποσό που πιστώνεται στο λογαριασμό είναι το Μηνιαίο Ποσό Εισοδηματικής Ενίσχυσης (και όχι το Μηνιαίο ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ νοικοκυριού).

παράδειγμα:

Υπολογιζόμενα επιδοματικά στοιχεία
Μηνιαίο ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ νοικοκυριού
300,00 €
Συνολικό δηλωμένο Εισόδημα νοικοκυριού περιόδου
1.134,62 €
Συνολικό μηνιαίο δηλωμένο Εισόδημα νοικοκυριού
189,10 €
Μηνιαίο Ποσό Εισοδηματικής Ενίσχυσης
110,90 €

Πως αντιμετωπίζουμε τα λάθος IBAN

Αν διαπιστώθηκε ότι έχει καταχωρηθεί λάθος IBAN στην αίτηση (αν ο/η αιτών/ούσα δεν είναι κύριος/α δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον λογαριασμό), πρέπει να υποβληθεί νέα τροποποιητική αίτηση
Τα χρήματα που δεν πιστώθηκαν δεν θα χαθούν αλλά θα αποδοθούν με την επόμενη πληρωμή.