Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Αναπηρικά επιδόματα στο πεδίο "Επενδύσεις". Γιατί?


Υπάρχουν περιπτώσεις που κατά την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ, στο πεδίο "Επενδύσεις" εμφανίζονται ποσά που έχει εισπράξει ο αιτών ως αναπηρικό επίδομα. 

Αυτό συμβαίνει διότι στους αντίστοιχους κωδικούς 659 – 660 του εντύπου Ε1 δηλώνονται (βλ. παρακάτω) τόσο οι τόκοι και τα κέρδη από επενδύσεις, που συνυπολογίζονται ως εισόδημα για το πρόγραμμα, όσο και τα αναπηρικά επιδόματα, που δεν συνυπολογίζονται. Τι πρέπει να κάνετε:

Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο αιτών ισχυρίζεται ότι το ποσό προέρχεται από αναπηρικό επίδομα και δεν αποτελεί εισόδημα από επενδύσεις, ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών που να τεκμηριώνουν ότι ο αιτών όντως λαμβάνει αναπηρικό επίδομα (και το ποσό που εισέπραξε το τελευταίο φορολογικό  έτος αντιστοιχεί σε αυτό που εμφανίζεται στην πλατφόρμα). 

Κατόπιν της προσκόμισης των δικαιολογητικών, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης προβαίνει σε αποδοχή της αλλαγής και διαγράφει το ποσό από το σχετικό πεδίο. Εννοείται ότι ο χρήστης δεν μπορεί να διαγράψει το ποσό που έχει βρεθεί από τις διασταυρώσεις, παρά μόνο το ποσό που μπορεί να τροποποιήσει στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας

Σημειώνουμε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Δήμων μπορούν να κάνουν τέτοιες αλλαγές και πρέπει να συντηρούν στο αρχείο τους τα δικαιολογητικά που προσκόμησε ο πολίτης.


Για λόγους ενημέρωσης σας, παρεθέτουμε πληροφορίες για τους εν λόγο κωδικούς του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης του 2016 (για τα εισοδήματα του 2015). Κωδικοί 659-660
Αναγράφονται από το φορολογούμενο τα παρακάτω εισοδήματα για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση:
α) τα εισοδήματα που αποκτούνται από φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, διπλωματικές αποστολές, προξενεία ή αποστολές αλλοδαπού κράτους για την διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων και είναι πολίτες του εν λόγω κράτους και κάτοχοι διπλωματικού διαβατηρίου (περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 14),
β) η διατροφή που λαμβάνει δικαιούχος με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη συμπληρώνοντας τον Α.Φ.Μ. του καταβάλλοντος τη διατροφή (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 14), γ) οι συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους (περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 14) Οι δηλώσεις αυτές σε κάποιες περιπτώσεις θα οδηγούνται για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ μετά από σχετικό μήνυμα,
δ) το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες (περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 14)
ε) οι μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% (περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 14),
στ) τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων (περ. η' της παρ. 2 του άρθρου 14),
ζ) τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας (περ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 14),
η) τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10KW του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων (παρ. 6 του άρθρου 29),
θ) οι τόκοι ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (παρ. 2 του άρθρου 37),
ι) τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών όταν ο μεταβιβάζον (πωλητής) συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό μικρότερο του 0,5% (περ. β' της παρ.1 του άρθρου 42),
ια) τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή με βάση Σ.Α.Δ.Φ.,
ιβ) κέρδη από μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών εφόσον αποκτήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
ιγ) τα κέρδη από αγοραπωλησία μεριδίων ημεδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων ή αμοιβαίων κεφαλαίων κράτους μέλους της Ε.Ε.- ΕΟΧ/ΕΖΕΣ,
ιδ) τα απαλλασσόμενα μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών,
ιε) το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, και το κοινωνικό μέρισμα
ιστ) κέρδος από μεταβίβαση τίτλων που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦ (παρ. 8 άρθρο 42 Κ.Φ.Ε.),
ιζ) το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων της παρ. 4 του άρθ. 15 του Κ.Φ.Ε. και

ιη) οι λοιπές περιπτώσεις εισοδημάτων για τις οποίες ο φορολογούμενος συμπληρώνει την προέλευση του ποσού.